Smartengeld voor Politie met PTSS bij dienstongeval.

Er is een stelselwijziging in de maak voor politiemedewerkers die door een beroepsziekten, beroepsincidenten of dienstongevallen PTSS oploopt.

Er komt meer aandacht voor de behandeling, begeleiding van politiemedewerkers die letselschade oplopen in de uitoefening van hun werk. Het proces van letselschade-afhandeling zoals PTSS, re-integratie en het toekennen van schadebedragen en smartengeld moet efficiënter, aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Letselschade en smartengeld bij bedrijfsongeval

Het uitoefenen van het beroep brengt een verhoogd risico met zich mee als het gaat om geconfronteerd te worden met ingrijpende gebeurtenissen. Dit kan lichamelijk en geestelijk een grote invloed hebben. 

Natuurlijk wordt geprobeerd dit naar een minimum terug te brengen, maar als politiemedewerker fysiek letsel  oploopt of emotioneel geschokt raakt en schade lijdt, dan moet er naast begeleiding en ondersteuning, ruimte zijn voor het uitkeren van een schadevergoeding voor materieel nadeel en smartengeld voor de emotionele schade.

Bij de grofmazige uitwerking van het voorstel tot regeling schadevergoeding waren vakorganisaties, ondernemingsraad, politie en het ministerie betrokken. Bekeken wordt dan hoe per individuele medewerker tot een redelijke schaderegeling kan worden genomen. Hierin gekeken naar rechtspraak en wetgeving.

Schadevergoedingsplicht werkgeversaansprakelijkheid

De schadevergoedingsplicht is gestoeld op de zorgplicht van de werkgever. De werkgever moet er voor zorgen dat de arbeidsomstandigheden en de werkplek veilig zijn en zo nodig veiligheidsmaatregelen nemen.
Net als bij iedere werkgeversaansprakelijkheid zal moeten blijken dat de letselschade is opgelopen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Ook moet vast staan dan de verwondingen leiden tot de geclaimde schadebedragen. Pas dan wordt een schadevergoeding en smartengeld uitgekeerd.

Beoogd wordt de 'gewone' regels in het schadevergoedingsrecht van toepassing te laten zijn. Dat wil zeggen dat aanspraak kan worden gemaakt op inkomensschade, carrière schade, verlies aan zelfredzaamheid in en rondom de woning, smartengeld enzovoort.

Gezocht wordt naar een mogelijkheid om een commissie in te stellen, bestaande uit leden van politie en vakbonden, de schadeclaims te laten beoordelen.

Juridisch advies over smartengeld

Heeft u een door een ongeval verwondingen opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op smartengeld, bel dan vrijblijvend met onze letselspecialisten over schadebedragen.
Bel ons gratis nummer 0800-4455000

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook