Smartengeld dwarslaesie

Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden : Rechtspraak heeft uitspraak gedaan over de hoogte van te betalen smartengeld na een verkeersongeval met ernstige letselschade – een dwarslaesie - tot gevolg

Verkeersongeluk racefietser en tractor

Een wielrenner moest uitwijken voor een tractor. De fietser komt hierbij ten val en vervolgens rijdt de tractor over het lichaam heen. Door het ongeluk loopt de fietser botbreuken en een hoge dwarslaesie op. De verzekeraar Univé van de tractor erkent aansprakelijkheid en wil maximaal een bedrag van € 150.000 aan smartengeld vergoeden.

Smartengeldbedrag bij dwarslaesie

Het slachtoffer vindt het smartengeldbedrag te laag en claimt € 200.000. Omdat verzekeraar dit bedrag afwijst start de advocaat van het slachtoffer een procedure bij de rechtbank Noord Nederland. De Rechtbank Noord Nederland wijst het schadebedrag voor smartengeld af. Hierop gaat de advocaat van gedupeerde in hoger beroep bij het hof Arnhem – Leeuwarden.

De rechter overweegt dat bij het bepalen van het smartengeld rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het geval. Belangrijk zijn de aard en de ernst van de verwondingen, de aansprakelijkheid en de mate van verwijtbaarheid.
Een belangrijke maatstaf is ook wat Nederlandse rechters in soortgelijke situaties eerder hebben beslist. Tenslotte kan rekening worden gehouden met wat landen om Nederland heen aan smartengeldbedragen toekennen. Dit laatste is enigszins maatgevend maar niet doorslaggevend.

Smartengeld in strafzaken

Ter motivering van de hoogte van het smartengeld voert de advocaat van het slachtoffer aan dat onvoldoende is gekeken naar door strafrechters toegewezen schadebedragen. Een vergelijking wordt getrokken met strafzaken waarin sprake was van doodslag en excessief geweld. De rechter Arnhem – Leeuwarden gaat hieraan voorbij. De rechter acht de aard van de aansprakelijkheid in strafzaken te veel afwijkend met die van verkeersongelukken.

Smartengeld in omringende landen

Ook wordt beargumenteerd dat voor het vaststellen van het smartengeldbedrag moet worden gekeken naar ons omringende landen. De advocaat van het slachtoffer stelt dat in de landen Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk er hogere schadebedragen worden uitgekeerd. Ook dit verweer passeert het Hof omdat het alleen kijken naar uitgekeerde bedragen in het buitenland onvoldoende is om te kunnen concluderen dat het in Nederland toegekende smartengeld achterblijft. Ook voert Univé gemotiveerd verweer. Zij stelt dat de smartengeldbedragen in Nederland niet bijzonder laag zijn in vergelijking tot het buitenland. Bovendien kan het toekennen van hogere smartengeldbedragen in het buitenland niet doorslaggevend zijn voor de vraag of in Nederland hogere schadebedragen moeten worden uitgekeerd.

Smartengeld en bijzondere leed naasten

Tenslotte voert de advocaat aan dat door de dwarslaesie de levenskwaliteit van haarzelf, haar echtgenoot en kinderen enorm heeft beïnvloed. Dit zou moeten worden meegewogen in de beoordeling over de hoogte van de immateriële schadevergoeding. Ook hiervan is het Hof Arnhem – Leeuwarden van mening dat dit geen bijzondere factor is om te komen tot een hoger smartengeldbedrag. Dit argument doet immers ook opgeld voor het leed van andere verkeersslachtoffers met deze verwondingen.

Het hof wijst de hoger smartengeldvergoeding af en bestempelt de toegekende € 150.000 als een passende en billijke vergoeding van immateriële schade.

Vaststellen van smartengeldbedragen

Uit het arrest van het hof Arnhem – Leeuwarden blijkt de algemene regel dat voor het vaststellen van smartengeld wordt gekeken naar andere slachtoffers met vergelijkbare verwondingen en gevolgen. Strafrechtelijke facetten komen in deze beoordeling niet aan bod, het beoordelingskader in een strafzaak is een geheel andere dan in een letselschadezaak.
Ook geldt voor het vergelijk met het buitenland dat dit een factor is die kan worden meegewogen. Een grote bijstelling is echter niet te verwachten op basis van dat argument.

In de praktijk wordt het smartengeldbedrag begroot naar aanleiding van eerdere uitspraken van rechters of toegekende schadebedragen. Hierbij spelen factoren een rol zoals aard en ernst van de kwetsuren, leeftijd, invloed op het dagelijks leven (werken, wonen en bezigheden) en de gevoelde gevolgen.

Wilt u meer weten over uw aanspraak op smartengeld in een letselschadezaak, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Bel ons gratis nummer 0800-4455000.


Bron: Hof Arnhem – Leeuwarden met zoekwoorden smartengeld dwarslaesie : 26 januari 2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:735)

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook